top of page

การลี้ภัย

I. ความหมาย

การลี้ภัยเป็นการปกป้องด้านการย้ายถิ่นฐานและเป็นสิทธิที่มอบให้คุณผู้เป็นชาวต่างชาติซึ่งมายังสหรัฐอเมริกา คุณอาจได้รับอนุญาตให้อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาถ้าคุณสามารถพิสูจน์ได้ว่าคุณถูกข่มเหงในประเทศบ้านเกิดของคุณ หรือต้องทุกข์ทรมานกับการถูกข่มเหงถ้าคุณกลับไปยังประเทศบ้านเกิด คุณยังสามารถจะพาคู่สมรสและบุตรอายุต่ำกว่า 21 ปีที่ยังไม่ได้สมรสมาได้อีกด้วย การลี้ภัยนี้อาจทำให้คุณได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรและเป็นพลเมืองหลังจากระยะเวลาหลายปีหากคุณมีกรณีการลี้ภัยที่รุนแรง

II. ข้อจำเป็นพื้นฐานสำหรับการลี้ภัย

1. พื้นฐานของการลี้ภัยเพื่อจะเข้าข่ายการลี้ภัย คุณต้องพิสูจน์ได้ว่าคุณทนทุกข์ทรมานจากการข่มเหงหรือจะทนทุกข์ทรมานจากการข่มเหงด้วยข้อมูลพื้นฐานต่อไปนี้

  • สัญชาติ

  • เป็นสมาชิกในกลุ่มทางสังคมบางกลุ่ม

  • ความคิดเห็นทางการเมือง

  • สีผิว

  • ศาสนา

*หมายเหตุ คุณสามารถสมัครลี้ภัยด้วยข้อมูลพื้นฐานมากกว่าหนึ่งประเภท ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงตัวว่าคุณถูกข่มเหงเพราะสัญชาติของคุณและการเข้าร่วมกลุ่มทางสังคมบางกลุ่มได้

2. ระยะเวลาและสถานที่สมัคร
ยื่นเรื่องสมัครการลี้ภัยภายในหนึ่งปีที่คุณมาถึงสหรัฐอเมริกา (แต่โปรดตระหนักเสมอว่ามีการยกเว้นเรื่องเวลาอยู่ด้วย) หรือเมื่อคุณยื่นขอลี้ภัยที่ด่านเข้าเมือง (เขตชายแดน หรือ ท่าอากาศยาน) คุณต้องสมัครภายในหนึ่งปีนับจากที่คุณผ่านเข้าเมืองที่ด่านนั้น

3. ไม่มีคุกสำหรับผู้ลี้ภัยคุณอาจไม่เข้าข่ายผู้ลี้ภัยหากคุณเคยก่ออาชญากรรมในอดีตหรือเคยถูกปฏิเสธการขอลี้ภัยมาก่อน และคุณอาจถูกส่งไปยังประเทศที่สาม (ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ)

III. ข้อดีของการลี้ภัย

1. กรีนการ์ด

หนึ่งปีหลังจากได้รับสถานะผู้ลี้ภัย คุณ คู่สมรสของคุณ และบุตรอายุต่ำกว่า 21 ปี จะสามารถสมัครขอกรีนการ์ดได้ (เป็นผู้อยู่อาศัยถาวร)
2. ใบอนุญาตทำงานแม้ว่าคุณจะไม่สามารถสมัครขอใบอนุญาตทำงานพร้อมกันกับที่สมัครขอลี้ภัยได้ แต่คุณสามารถสมัครขอใบอนุญาตทำงานได้ในภายหลัง ถ้า...  :

  • ผ่านไปแล้ว 150 วันนับจากคุณขอลี้ภัย และ

  • ยังไม่มีการตัดสินใจใดกับกรณีที่คุณยื่นขอ.

*หมายเหตุ ถ้าคุณได้รับสถานะผู้ลี้ภัยแล้ว คุณสามารถทำงานได้แม้ว่าจะไม่มีเอกสารใบอนุญาตทำงาน
3. บัตรความปลอดภัยทางสังคม
ถ้าคุณได้รับสถานะผู้ลี้ภัยแล้ว คุณก็สามารถสมัครขอบัตรความปลอดภัยทางสังคมได้ทันที
4. ครอบครัว
คุณสามารถยื่นขอสถานะให้คนในครอบครัวบางคนด้วยได้หากคุณเข้าสหรัฐอเมริกามาในฐานะผู้ลี้ภัยภายใน 2 ปีหรือเมื่อคุณเคยได้รับสถานะผู้ลี้ภัยมาแล้วไม่เกินสองปี
5. เอกสารการเดินทาง
หากคุณต้องการเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริการะหว่างที่สมัครหรือหลังจากได้รับสถานะผู้ลี้ภัยแล้ว คุณต้องได้รับการอนุญาตให้เดินทางด้วย กรุณาปรึกษากับทนายความก่อนที่จะเดินทางออกนอกสหรัฐอเมริกา

เคสใหม่ / ปรึกษา
ขอบข่ายงาน
Member Logo_2019.jpg

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

วีซ่าชั่วคราว (หนังสือตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว)

วีซ่า H-1B

วีซ่า L-1

วีซ่า E

วีซ่า R-1

​วีซ่า O-1

​วีซ่า P

​วีซ่า B1/B2

วีซ่าผู้ตั้งถิ่นฐานภายใต้การว่าจ้างทำงาน

EB-1: แรงงานที่มีสิทธิพิเศษ

EB-2: ผู้มีวุฒิการศึกษาสูงหรือทำอาชีพที่เป็นที่ต้องการของชาติ

EB-3: แรงงานที่ได้รับ/ไม่ได้รับการฝึกทักษะ

EB-4: ผู้ทำงานด้านศาสนาและผู้ตั้งถิ่นฐานพิเศษ

EB-5:  วีซ่านักลงทุน

การเนรเทศ / การถอดการพิจารณาคดี

การแก้ต่างในศาลการตั้งถิ่นฐาน

การยกเว้นมิให้จำคุกโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ยื่นอุทธรณ์

คำร้องแบบครอบครัว

วีซ่าหมั้น

วีซ่าสมรส

การปรับสถานะด้วยการสมรส

คำร้องสำหรับสมาชิกในครอบครัว

คำร้องสำหรับบุตรอุปการะ

ด้านมนุษยธรรม

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

สถานะคุ้มครองชั่วคราว

VAWA

วีซ่า U

วีซ่า T

อื่นๆ

Santamaria Law Firm
bottom of page