top of page

วีซ่าของผู้ทำงานด้านศาสนา

I. วีซ่าของผู้ทำงานด้านศาสนาคืออะไร

วีซ่าของผู้ทำงานด้านศาสนาเป็นวีซ่าอยู่อาศัยชั่วคราวสำหรับชาวต่างชาติที่มายังสหรัฐอเมริกาชั่วคราวและได้รับจ้างแบบไม่เต็มเวลา (โดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) โดยองค์กรทางศาสนาที่ไม่แสวงหาผลกำไรในสหรัฐอเมริกา (หรือองค์กรที่สังกัดนิกายต่างๆ ทางศาสนา) เพื่อทำงานเป็นพระหรือทำอาชีพทางศาสนา

II. ฉันสามารถจะสมัครวีซ่า R-1 สำหรับผู้ทำงานด้านศาสนาได้หรือไม่

คุณสามารถจะสมัครได้ ถ้า... :

  • คุณเป็นสมาชิกขององค์กรทางศาสนาที่ดำเนินกิจการอยู่และตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา

  • องค์กรทางศาสนาที่ได้รับการยกเว้นภาษีหรือมีคุณสมบัติจะดำรงสถานะได้รับยกเว้นภาษี

  • คุณเป็นสมาชิกมาแล้ว 2 ปีก่อนที่จะสมัครวีซ่า

  • คุณเข้าอเมริกาเพียงเพื่อเป็นผู้ทำงานด้านศาสนาเท่านั้นหรือเข้ามาโดยการร้องขอจากองค์กรทางศาสนา

  • คุณอยู่อาศัยและปรากฏตัวในเชิงพฤตินัยนอกสหรัฐอเมริกาในปีก่อนหน้า ถ้าคุณถือวีซ่า R-1 มาเป็นเวลา 5 ปีแล้ว

  • เมื่อสิ้นสุดสถานะทางกฎหมาย คุณประสงค์ที่จะเดินทางออกนอกประเทศ (โดยไม่มีการร้องขอที่อยู่อาศัยในสหรัฐฯ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าคุณไม่มีความประสงค์จะจากที่นี่ไป)

เคสใหม่ / ปรึกษา
ขอบข่ายงาน
Member Logo_2019.jpg

info@usimmigrationplan.com

+ 1 (415) 745 - 3650

Our brand for entrepreneurs, 

​executives & investors

100 Pine Street, Suite 1250

San Francisco, CA 94111, USA

วีซ่าชั่วคราว (หนังสือตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว)

วีซ่า H-1B

วีซ่า L-1

วีซ่า E

วีซ่า R-1

​วีซ่า O-1

​วีซ่า P

​วีซ่า B1/B2

วีซ่าผู้ตั้งถิ่นฐานภายใต้การว่าจ้างทำงาน

EB-1: แรงงานที่มีสิทธิพิเศษ

EB-2: ผู้มีวุฒิการศึกษาสูงหรือทำอาชีพที่เป็นที่ต้องการของชาติ

EB-3: แรงงานที่ได้รับ/ไม่ได้รับการฝึกทักษะ

EB-4: ผู้ทำงานด้านศาสนาและผู้ตั้งถิ่นฐานพิเศษ

EB-5:  วีซ่านักลงทุน

การเนรเทศ / การถอดการพิจารณาคดี

การแก้ต่างในศาลการตั้งถิ่นฐาน

การยกเว้นมิให้จำคุกโดยไม่เป็นไปตามกฎหมาย

ยื่นอุทธรณ์

คำร้องแบบครอบครัว

วีซ่าหมั้น

วีซ่าสมรส

การปรับสถานะด้วยการสมรส

คำร้องสำหรับสมาชิกในครอบครัว

คำร้องสำหรับบุตรอุปการะ

ด้านมนุษยธรรม

ผู้อพยพและผู้ลี้ภัย

สถานะคุ้มครองชั่วคราว

VAWA

วีซ่า U

วีซ่า T

อื่นๆ

Santamaria Law Firm
bottom of page